SPREAD

06_NICHIESU_Catalog_2020_Cover

NICHIESU Catalog

Nichiesu, 2019-
https://www.nichiesu.com/
Photography: Kazuhiro Kodaira

Art Direction & Design: Spread / Catalog: Photo: Kazuhiro Kodaira, Spread / Printing & Bookbinding: Shashin Kagaku Co., Ltd. More

07-1_NICHIESU_Catalog_2020_Spread1 07-2_NICHIESU_Catalog_2020_Spread2 07-3_NICHIESU_Catalog_2020_Spread3 07-4_NICHIESU_Catalog_2020_Spread4 08_NICHIESU_Catalog_2021_Cover 09-1_NICHIESU_Catalog_2021_Spread1 09-2_NICHIESU_Catalog_2021_Spread2 09-3_NICHIESU_Catalog_2021_Spread3 09-4_NICHIESU_Catalog_2021_Spread4 10_NICHIESU_Catalog_2022_Cover 11-1_NICHIESU_Catalog_2022_Spread1 11-2_NICHIESU_Catalog_2022_Spread2 11-4_NICHIESU_Catalog_2022_Spread3 12_NICHIESU_Catalog_2023_Cover 13-1_NICHIESU_Catalog_2023_Spread1 13-2_NICHIESU_Catalog_2023_Spread2 13-3_NICHIESU_Catalog_2023_Spread3 13-4_NICHIESU_Catalog_2023_Spread4 14_NICHIESU_Catalog_2024_Cover 15_NICHIESU_Catalog_2024_Spread1 15_NICHIESU_Catalog_2024_Spread2 15_NICHIESU_Catalog_2024_Spread3