SPREAD

118_00118_DIV0265

Honba Yuki Tsumugi

The Association for the Preservation of Honba Yuki Tsumugi, 2017
https://www.yuki-tsumugishinko.com/
Photography: Ooki Jingu

Client: The Association for the Preservation of Honba Yuki Tsumugi / Art Direction & Design: Spread / Photography: Ooki Jingu More

119_00119_DIV0271 120_00120_DIV0272 121_00121_DIV0273 122_00122_DIV0284 123_00123_DIV0275 124_00124_DIV0276 125_00125_DIV0277 126_00126_DIV0278 127_00127_DIV0282 128_00128_DIV0283 129_00129_DIV0279 130_00130_DIV0280 131_00131_DIV0281 132_00132_DIV0266